Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Postępowanie 1/2023

 

Status zamówienia Przed terminem składania ofert

Rodzaj zamówienia publicznego

Zamawiający Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Tryb zamówienia publicznego Konkurs ofert

Finansowanie Nie dotyczy

Data ogłoszenia 15.02.2023

Data składania ofert 08.03.2023

Godzina składania ofert 08:00

Data otwarcia ofert 08.03.2023

Godzina otwarcia ofert 8:30

Miejsce złożenia oferty PCZ-SPZPS ul. Szpitalna 6a, Budynek A, sekretariat.

Numer UZP/TED

Typ treści Zamówienia publiczne

 

Załączniki:

 

Dostawa środków czystościowych i dezynfekcyjnych w podziale na 6 pakietów dla Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Status zamówienia Rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia publicznego

Zamawiający Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe

Finansowanie Nie dotyczy

Data ogłoszenia 13.02.2023

Data składania ofert 17.02.2023

Godzina składania ofert 09:00

Data otwarcia ofert 17.02.2023

Godzina otwarcia ofert 09:15

Miejsce złożenia oferty Oferty należy przesłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer UZP/TED

Typ treści Zamówienia publiczne

 

 

Załączniki:

 

Opracowanie wniosku o dokonanie Opinii o Celowości Inwestycji (OCI) wraz z Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ)

Zapytanie ofertowe

 

na

 

Opracowanie wniosku o dokonanie Opinii o Celowości Inwestycji (OCI)

 

wraz z Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia

 

(IOWISZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 22.11.2022 r. do godz. 9.00


TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 22.11.2022 r. o godz. 9.15

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zaprasza do składania ofert na opracowanie wniosku z wypełnieniem i procedowaniem wniosku IOWISZ, pozyskanie opinii o celowości inwestycji oraz przygotowanie ewentualnego odwołania od negatywnej decyzji w pierwszej instancji.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. ETAP I – Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. Opracowania wniosku o dokonanie Opinii o Celowości Inwestycji (OCI) wraz z Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ) celem złożenia go przez Zamawiającego właściwemu Organowi w terminie do dnia 22.12.2022 roku

 

 1. ETAP II – Wykonawca po złożeniu kompletnego Wniosku przez Zamawiającego, zobowiązany będzie do monitorowania toczącego się postępowania przed Instytucją od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie do zakończenia , w tym: świadczenia usług doradczych, w zakresie czynności i zdarzeń zaistniałych po złożeniu Wniosku, dokonywania zmian i uzupełnień braków w Dokumentacji, o ile Zamawiający zostanie do tego wezwany - wspomniane czynności dokonywane będą w terminach odpowiednich do zadośćuczynieniu wszelkim wezwaniom Instytucji oraz do należytego wypełnienia wszelkich obowiązków spoczywających na Zamawiającym jako Wnioskodawcy, nie później niż w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. podana cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, (m.in. koszty prac, koszty materiałów, dojazdu itp.) oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT*; cena zawiera również wynagrodzenie tytułem przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę. Do oceny kryterium „cena” będzie brana pod uwagę wartość całego zamówienia.

  2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w formularzu oferty podając cenę netto

 2. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.

 

 1. Sposób przygotowania oferty, termin otwarcia ofert.

 

 1. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania.

 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, który nie złożył do oferty wymaganych dokumentów lub oświadczeń, bądź załączone dokumenty zawierają błędy, o ich uzupełnienie w określonym przez Zamawiającego terminie, pod rygorem nieuwzględnienia złożonej oferty w zapytaniu ofertowym.

 7. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

na Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oznaczonej napisem:

 

Oferta na opracowanie wniosku o dokonanie Opinii o Celowości Inwestycji (OCI) wraz z Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ)” znak sprawy: SPZPS/ZO/IO/11/2022

 

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.11.2022 roku o godzinie 9.15 w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

KRYTERIUM

WAGA KRYTERIUM

 

Cena

100%

 

 1. W kryterium „Cena” maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt, otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie poniższego wzoru:

 

najniższa cena brutto spośród ofert podlegających ocenie

C = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów wartość brutto badanej oferty

 

 1. Wzór umowy, wybór oferty najkorzystniejszej, zawarcie umowy.

 

 1. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający powiadomi Wykonawców biorących udział w zapytaniu ofertowym o jego wynikach oraz zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – o terminie podpisania umowy.

 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę wraz z załącznikami, których treść załączona jest do ogłoszenia w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Ewa Zalewska tel. 54/ 416 53 97 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Podpisał

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu

Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Sławomir Paździerski

 

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór formularza oferty

3. Projekt umowy

 

Pliki do pobrania:

Dostawa artykułów biurowych w podziale na 3 pakiety dla Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Status zamówienia Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia publicznego
Zamawiający Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
Finansowanie Ze środków własnych
Data ogłoszenia 31.01.2023
Data składania ofert 07.02.2023
Godzina składania ofert 09:00
Data otwarcia ofert 07.02.2023
Godzina otwarcia ofert 09:15
Miejsce złożenia oferty Oferty należy przesłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer UZP/TED
Typ treści Zamówienia publiczne

 

Załączniki:

Zakup i dostawa aparatu USG z kompletem głowic na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa aparatu USG z kompletem głowic na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni
Specjalistycznych we Włocławku
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910332953
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 6A
1.5.2.) Miejscowość: Włocławek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 544165397
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzps.wloclawek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa aparatu USG z kompletem głowic na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni
Specjalistycznych we Włocławku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c77edd70-4af0-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00391829/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13 14:53
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.spzps.wloclawek.pl, spzps.rbip.mojregion.info, miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich
przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych zawartych we wszystkich dokumentach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego
jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6 a, 87-800 Włocławek
(tel. 54 416-53-97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod
numerem telefonu 54 416-53-97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
b) art. 6 ust. 1. lit. b RODO w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz
wynikających z zawartej umowy (dotyczy w szczególności danych osobowych osób kontaktowych, reprezentujących lub
zatrudnionych u kontrahenta).
Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana, mogą nam zostać przekazane przez Pani/Pana pracodawcę lub pochodzić
z publicznie dostępnych rejestrów lub stron internetowych.
IV. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w toku udzielenia i realizacji zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74 ustawy), podmioty uprawnione na podstawie odrębnych
przepisów np. do prowadzenia kontroli. Ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty, z którymi Administrator zawarł
stosowne umowy powierzenia, w tym podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora oraz podmioty i osoby
świadczące usługi prawne.
VI. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych
Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do swoich danych na podstawie art. 15 RODO (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) sprostowania lub uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą (art. 19 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych) oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników (art. 76 Prawa Zamówień Publicznych).
c) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej/prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VIII. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPZPS/PN/MED/10/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa aparatu USG z kompletem głowic na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni
Specjalistycznych we Włocławku
4.2.6.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Parametry techniczne /P/ waga 40
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób
niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie;
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie;
- zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania doświadczenia odpowiadające swoim
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna dostawa aparatu USG z
kompletem głowic co najmniej o wartości 270.000,00 zł brutto wykonana w ramach jednego kontraktu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnieniu warunków udziału składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 Pliki do pobrania: