Opracowanie wniosku o dokonanie Opinii o Celowości Inwestycji (OCI) wraz z Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ)

Zapytanie ofertowe

 

na

 

Opracowanie wniosku o dokonanie Opinii o Celowości Inwestycji (OCI)

 

wraz z Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia

 

(IOWISZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 22.11.2022 r. do godz. 9.00


TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 22.11.2022 r. o godz. 9.15

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zaprasza do składania ofert na opracowanie wniosku z wypełnieniem i procedowaniem wniosku IOWISZ, pozyskanie opinii o celowości inwestycji oraz przygotowanie ewentualnego odwołania od negatywnej decyzji w pierwszej instancji.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. ETAP I – Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. Opracowania wniosku o dokonanie Opinii o Celowości Inwestycji (OCI) wraz z Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ) celem złożenia go przez Zamawiającego właściwemu Organowi w terminie do dnia 22.12.2022 roku

 

 1. ETAP II – Wykonawca po złożeniu kompletnego Wniosku przez Zamawiającego, zobowiązany będzie do monitorowania toczącego się postępowania przed Instytucją od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie do zakończenia , w tym: świadczenia usług doradczych, w zakresie czynności i zdarzeń zaistniałych po złożeniu Wniosku, dokonywania zmian i uzupełnień braków w Dokumentacji, o ile Zamawiający zostanie do tego wezwany - wspomniane czynności dokonywane będą w terminach odpowiednich do zadośćuczynieniu wszelkim wezwaniom Instytucji oraz do należytego wypełnienia wszelkich obowiązków spoczywających na Zamawiającym jako Wnioskodawcy, nie później niż w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. podana cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, (m.in. koszty prac, koszty materiałów, dojazdu itp.) oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT*; cena zawiera również wynagrodzenie tytułem przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę. Do oceny kryterium „cena” będzie brana pod uwagę wartość całego zamówienia.

  2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w formularzu oferty podając cenę netto

 2. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.

 

 1. Sposób przygotowania oferty, termin otwarcia ofert.

 

 1. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania.

 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, który nie złożył do oferty wymaganych dokumentów lub oświadczeń, bądź załączone dokumenty zawierają błędy, o ich uzupełnienie w określonym przez Zamawiającego terminie, pod rygorem nieuwzględnienia złożonej oferty w zapytaniu ofertowym.

 7. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

na Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oznaczonej napisem:

 

Oferta na opracowanie wniosku o dokonanie Opinii o Celowości Inwestycji (OCI) wraz z Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ)” znak sprawy: SPZPS/ZO/IO/11/2022

 

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.11.2022 roku o godzinie 9.15 w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

KRYTERIUM

WAGA KRYTERIUM

 

Cena

100%

 

 1. W kryterium „Cena” maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt, otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie poniższego wzoru:

 

najniższa cena brutto spośród ofert podlegających ocenie

C = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów wartość brutto badanej oferty

 

 1. Wzór umowy, wybór oferty najkorzystniejszej, zawarcie umowy.

 

 1. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający powiadomi Wykonawców biorących udział w zapytaniu ofertowym o jego wynikach oraz zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – o terminie podpisania umowy.

 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę wraz z załącznikami, których treść załączona jest do ogłoszenia w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Ewa Zalewska tel. 54/ 416 53 97 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Podpisał

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu

Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Sławomir Paździerski

 

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór formularza oferty

3. Projekt umowy

 

Pliki do pobrania: