Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej spzps.wloclawek.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego spzps.wloclawek.pl

Data publikacji strony internetowej:04.10.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • serwis zawiera dokumenty pdf, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word ( nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty pdf użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: spzps@data.pl. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.