Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy Państwu obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku dalej „Administrator”. Z Administratorem można skontaktować się telefonując pod numer: 54 41 65 395 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6A, 87-800 Włocławek.
 2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się z Anetą Lewandowską pod numerem telefonu: 54 41 65 304,wysyłając email na: iodo@spzps.com lub wysyłając pisemną korespondencję na adres:Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6A, 87-800 Włocławek z dopiskiem „IOD”.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 1.  realizacji zadań ustawowych i statutowych, których celem jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocji zdrowia i podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO1*) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO1*),
 3. informowania o medycznej działalności Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO1*).
 1. Administrator chcąc zapewnić realizację  praw pacjentów, jak i sprawną organizację w zakresie działalności leczniczej, dane osobowe może przekazywać:
 1. innym podmiotom leczniczym, lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w celu kontynuacji leczenia lub rozliczenia finansowego udzielonego świadczenia,
 2. podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Administratorem,  w celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego,
 3. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie,
 4. audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej,
 5. kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem,
 6. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji swoich praw pacjenta,
 7. innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Pana/Pani dane będą przechowywane w okresach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z Art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje).
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Ze względu na rodzaj świadczonych przez Administratora usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Przekazanie nam Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3 lit. a. niniejszej informacji. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego (nie dotyczy to sytuacji zagrożenia życia, czy pacjentów nieprzytomnych).
  W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania2*).

 

 

 

1*) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2*)Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Publish modules to the "offcanvas" position.