Ochrona i monitoring obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Ogłoszenie o zamówieniu 15.01.2021

Plik do pobrania:

 

Znak nadany sprawie przez Zamawiającego: SPZPS/S/O/12/2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usługi społecznej, tj.
Ochrona i monitoring obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek

Nr NIP:  888-22-32-566, Nr REGON: 910332953

Tel.: 54 416-53-97

Fax: 54 416-53-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: http://www.spzps.wloclawek.pl

Tryb udzielenie zamówienia

1.                  Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

2.                  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

3.                  W zakresie nieuregulowanym niniejszym Ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

CPV 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 79.71.10.00-1

Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest Ochrona i monitoring obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

2.    Wykonawca zobowiązuje się do dwuosobowej ochrony i zabezpieczenia obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku przy ul. Szpitalnej 6 A, budynek: A i B, ul. Wyszyńskiego 21, 25 i 27, budynek: D i E całodobowo w wolne dni i święta, w dni robocze w godzinach od 15:00 do 7:30.

3.    Wykonawca zobowiązuje się do monitoringu obiektów przy ul. Stodólnej 70 i ul. Łady 10 całodobowo w wolne dni i święta, w dniach roboczych w godzinach od 20:00 do 7:30; czas reakcji (dojazdu) na włączenie się alarmu w obiektach przy ul. Łady 10 i ul. Stodólnej 70  - do 10 minut.

4.    Wykonawca zobowiązuje się do monitoringu obiektów przy ul. Radosnej 5 całodobowo w wolne dni i święta, w dniach roboczych w godzinach od 18:00 do 6:00; czas reakcji (dojazdu) na włączenie się alarmu w obiektach przy ul. Radosnej 5  - do 10 minut.

5.    Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

•        Strzeżenie powierzonego mienia przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem,

•        Udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego,

•        Interweniowanie w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniem substancji chronionego mienia.

•        Wykonawca zobowiązuje się w okresie zimowym w godzinach dozoru do odśnieżania i posypywania piaskiem dróg wewnętrznych i chodników (piasek i sprzęt zabezpiecza Zamawiający).

6.    Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi ochrony wyłącznie poprzez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

7.    Wizji lokalnej obiektów można dokonywać po uzgodnieniu z kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego Łukaszem Młotkowskim tel. 54 416-53-03, 604-482-665.

8.    Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników, każdy w wymiarze 1 etatu, wykonujących czynności na terenie SPZPS w zakresie usługi ochrony w trakcie realizacji zamówienia, które wiążą się z wykonaniem przez osoby fizyczne na rzecz Wykonawcy prac w wyznaczonym przez Wykonawcę miejscu i czasie oraz pod jego kierownictwem.         

9.    Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do Ogłoszenia.

10.                 Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Podział zamówienia na części

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia (realizacji usługi)

Zamawiający wymaga zrealizowania usługi w następujących terminach:

od 11 stycznia 2021 r. lub od dnia zawarcia umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11 stycznia 2021 r.) do 10 stycznia 2022 r. 

Warunki udziału w postępowaniu

1) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału:

a)         posiadają koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia,

b)         wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi ochrony o charakterze i trudności wykonania jak zamówiona usługa. Wartość każdej usługi minimum 100.000,00 zł brutto,

c) dysponują osobami, które skierują do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest: min. dwie niekarane osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

d) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 100.000,00 zł.

Termin związania ofertą.

30 dni

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu.

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)     Wypełnione i podpisane: Formularz oferty,

2)     Wykaz usług z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,

3)     Wykaz osób, zgodnie z załącznikami do Ogłoszenia oraz

4)     odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

5)     koncesję wykonawcy w zakresie ochrony mienia i

6)     polisę ubezpieczeniową wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty).

6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę,

7. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:

 

Oferta na zadanie:

„Ochrona i monitoring obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku” - nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2020 r., godz. 10.15

 

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 7. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

9. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

Miejsce oraz termin składania ofert

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: SPZPS we Włocławku, ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek (sekretariat pok. nr 138), w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: SPZPS, ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek (sekretariat pok. nr 138).

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Kryteria oceny ofert i ich waga.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria i przypisane im maksymalne ilości punktów. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Cena /C/ - waga 100

Kryterium – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 100 (waga), wg niżej podanego wzoru:

       Najniższa cena ze wszystkich ofert

C = ------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów

            Cena oferty badanej

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na dane zadanie zostanie podpisana umowa w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Przez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie się przesłanie przez Wykonawcę informacji o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, a także nie odesłanie w wyznaczonym terminie podpisanej umowy w przypadku zawierania jej w trybie korespondencyjnym.

Osoba do kontaktów.

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego - Łukasz Młotkowski tel. 54 416-53-03, 604-482-665 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Załącznik do Ogłoszenia.

1. Formularz oferty

2. Wykaz usług

3. Wykaz osób

4. Wzór umowy

5. Klauzula informacyjna RODO

 

Włocławek, dnia 14 grudnia 2020 r.

Zatwierdzam:

Sławomir Paździerski

Dyrektor SPZPZ we Włocławku

 

Plik do pobrania:

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.11.2020

 Plik do pobrania:

 

Ogłoszenie zmieniające 30.10.2020

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6a  informuje, że oferty na zakup używanego sprzętu medycznego znajdującego się na stanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zgodnie z załącznikiem nr 1, można składać również elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci skanu podpisanego dokumentu lub z dokument elektroniczny podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.
 

Plik do pobrania:

          

  Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,ul. Szpitalna 6a zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego sprzętu medycznego znajdującego się na stanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zgodnie z załącznikiem nr 1.

Oferent z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej www.spzps.wloclawek.pl lub siedzibie SPZPS ul. Szpitalna 6a we Włocławku w Dziale Administracyjno – Gospodarczym.

Upoważnionym do udzielenia informacji jest: Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego –  Łukasz Młotkowski (tel: 604 - 482 - 665).

Sprzęt można oglądać w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym między godz. 08:00 a 14:00 w siedzibie SPZPS.

Oferty pisemne zakupu winny zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
  2. Adres,
  3. Datę sporządzenia oferty,
  4. Nazwę sprzętu oraz proponowaną cenę zakupu.

Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego najwyższa należność (brutto) za pozyskany sprzęt medyczny.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6a do dnia 06 listopada 2020r. do godz. 10:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Sprzedaż sprzętu medycznego”.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06 listopada 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość wycofania ze sprzedaży poszczególnego sprzętu medycznego na każdym etapie postępowania.

O wyborze lub odrzuceniu oferty powiadomimy pisemnie.

Termin związania ofertą 7 dni od momentu otrzymania pisma.

Pliki do pobrania:

 

Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej

 Ogłoszenie nr SPZPS/PN/R/07/2020 z dnia 2020-08-10 r.
 
Pliki do pobrania:
 
Ogłoszenie nr 540142484-N-2020 z dnia 03-08-2020 r.
Włocławek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 564821-N-2020
Data: 21/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 91033295300000, ul. ul. Szpitalna  , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 165 397, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 544 165 323.
Adres strony internetowej (url): http://www.spzps.wloclawek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej jest wykonanie robót budowlanych w następujących branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres rzeczowy: roboty remontowo–budowlane (Rozbiórki, wykucia, zamurowania i uzupełnienia, Konstrukcje, Ścianki działowe, Stolarka drzwiowa i okienna, Tynki barytowe, Podłoża i posadzki, Stropy podwieszane, Malowanie); instalacja wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacja (instalacja wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji); instalacje elektryczne i teletechniczne (instalacja elektryczna, sieć strukturalna, oprzewodowanie dla instalacji telefonicznej, system telewizji dozorowanej, przyzywowy, interkomowy). Przebudowywany budynek Samodzielnego Publicznego Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek mieści się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a, 87-000 Włocławek, Dz. nr 21/8 KM35 obręb Włocławek. Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane, wykonawcze, decyzje itp.), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn. PRZEBODOWA CZĘŚCI POMIESZZEŃ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZCZEŃ DWÓCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH APARATÓW RTG 87-800 Włocławek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a, Dz. Nr 27/8 KM35, Ob. Włocławek, oraz Przedmiary robót/Kosztorysy nakładcze (materiał pomocniczy), które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając między innymi niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Efekty robót powinny być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego m.in. na poniższych regułach: użyteczność dla osób o różnej sprawności, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Dokumentacja projektowa. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, demontażowych, montażowych, tynkarskich i malarskich wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane będzie równocześnie z dostawą nowych aparatów RTG i służyć będzie zamontowaniu nowych aparatów RTG. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z dostawcą urządzeń (wykonawcą zamówienia publicznego pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej, będącego przedmiotem odrębnego postępowania i umowy) w trakcie jego realizacji w szczególności w zakresie: a) skoordynowania z projektantem i dostawcą urządzeń oraz wdrożenia wytycznych instalacyjnych, przyłączeniowych wynikających z DTR urządzeń i innych wymagań producenta urządzeń; b) skoordynowanie z dostawcą harmonogramów dostaw inwestorskich urządzeń wraz z osprzętem specjalistycznym; c) skoordynowanie z dostawcą urządzeń kolejności wykonywania prac; d) wydzielenia granic placu budowy, korzystania z infrastruktury technicznej (woda, energii, itp.), składowania materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń w uzgodnieniu z zamawiającym; e) skoordynowania z dostawcą aparatów RTG procedur odbiorowych. Dostawcę urządzeń uznaje się za wiodącego w powyższym zakresie. 4. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej jest wykonanie robót budowlanych w następujących branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres rzeczowy: roboty remontowo–budowlane (Rozbiórki, wykucia, zamurowania i uzupełnienia, Konstrukcje, Ścianki działowe, Stolarka drzwiowa i okienna, Tynki barytowe, Podłoża i posadzki, Stropy podwieszane, Malowanie); instalacja wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacja (instalacja wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji); instalacje elektryczne i teletechniczne (instalacja elektryczna, sieć strukturalna, oprzewodowanie dla instalacji telefonicznej, system telewizji dozorowanej, przyzywowy, interkomowy). Przebudowywany budynek Samodzielnego Publicznego Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek mieści się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a, 87-000 Włocławek, Dz. nr 21/8 KM35 obręb Włocławek. Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane, wykonawcze, decyzje itp.), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn. PRZEBODOWA CZĘŚCI POMIESZZEŃ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZCZEŃ DWÓCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH APARATÓW RTG 87-800 Włocławek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a, Dz. Nr 27/8 KM35, Ob. Włocławek, oraz Przedmiary robót/Kosztorysy nakładcze (materiał pomocniczy), które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. Dostawy i prace objęte niniejszym zamówieniem wynikają ponadto z wytycznych montażu urządzeń od dostawcy nowych aparatów RTG, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając między innymi niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Efekty robót powinny być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego m.in. na poniższych regułach: użyteczność dla osób o różnej sprawności, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Dokumentacja projektowa. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, demontażowych, montażowych, tynkarskich i malarskich wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane będzie równocześnie z dostawą nowych aparatów RTG i służyć będzie zamontowaniu nowych aparatów RTG. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z dostawcą urządzeń (wykonawcą zamówienia publicznego pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej, będącego przedmiotem odrębnego postępowania i umowy) w trakcie jego realizacji w szczególności w zakresie: a) skoordynowania z projektantem i dostawcą urządzeń oraz wdrożenia wytycznych instalacyjnych, przyłączeniowych wynikających z DTR urządzeń i innych wymagań producenta urządzeń; b) skoordynowanie z dostawcą harmonogramów dostaw inwestorskich urządzeń wraz z osprzętem specjalistycznym; c) skoordynowanie z dostawcą urządzeń kolejności wykonywania prac; d) wydzielenia granic placu budowy, korzystania z infrastruktury technicznej (woda, energii, itp.), składowania materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń w uzgodnieniu z zamawiającym; e) skoordynowania z dostawcą aparatów RTG procedur odbiorowych. Dostawcę urządzeń uznaje się za wiodącego w powyższym zakresie. 4. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 05.08.2020 r. do godz. 10:00 w kwocie 10.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 03 1440 1101 0000 0000 0817 6687 z dopiskiem „wadium - przetarg - Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) w ofercie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, to jest: 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 10.08.2020 r. do godz. 11:00 w kwocie 10.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 03 1440 1101 0000 0000 0817 6687 z dopiskiem „wadium - przetarg - Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) w ofercie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, to jest: 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-05, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL, język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-10, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL, język polski
 
 Pliki do pobrania:
 

 

 

Ogłoszenie nr SPZPS/PN/R/07/2020 z dnia 2020-07-21 r.

 

Pliki do pobrania:

Zał_nr_6_do_siwz:

 

 

Zakup testów biochemicznych wraz z dzierżawą nowego analizatora

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.10.2020

 Plik do pobrania:

 

Informacja z otwarcia ofert 23.10.2020

 Plik do pobrania:

 

Ogłoszenie nr 598126-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych: Zakup testów biochemicznych wraz z dzierżawą nowego analizatora

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, krajowy numer identyfikacyjny 91033295300000, ul. ul. Szpitalna , 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 165 397, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 544 165 323.

Adres strony internetowej (URL): http://www.spzps.wloclawek.pl, https://spzps.rbip.mojregion.info

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.spzps.wloclawek.pl, https://spzps.rbip.mojregion.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup testów biochemicznych wraz z dzierżawą nowego analizatora

Numer referencyjny: SPZPS/PN/TB/10/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów biochemicznych dla SPZPS we Włocławku wraz dzierżawą nowego analizatora biochemicznego i klimatyzatora do pracowni biochemicznej (ok. 20 m2 powierzchni) w okresie od 11 listopada 2020 r. lub od dnia zawarcia umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11 listopada 2020 r.) do 10 listopada 2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1A do SIWZ i Specyfikacja techniczna analizatora biochemicznego - załącznik nr 1B do SIWZ oraz wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Wypełnione i podpisane załączniki nr 1A i 1B do SIWZ wykonawca załączy do oferty na potrzeby oceny ofert. Ilość testów nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. Faktyczne zużycie uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowaną w ofercie cenę. Analizator i klimatyzator będą fabrycznie nowe, rok produkcji 2020, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, pełnowartościowe (nie powystawowe, nie rekondycjonowane). Wszystkie dostarczane produkty składające się na przedmiot zamówienia muszą posiadać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wraz z przedmiotem zamówienia wykonawca wyda zamawiającemu w/w dokumenty dotyczące danego elementu oraz dokumentacje techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji. Wykonawca dostarczy dokumentację przedmiotu zamówienia w wersji papierowej w języku polskim, pozwalającą zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi. Wykonawca dostarczy na własny koszt, zainstaluje i uruchomi urządzenia u zamawiającego (bez wpięcia do LIS). Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników zamawiającego (personel laboratorium) celem prawidłowej eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

II.5) Główny kod CPV: 33696000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33696200-7

33600000-6

38434500-1

38434520-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-11-10

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 50.000,00 zł;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna dostawa testów biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto: 50.000,00 zł.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - potwierdzających spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 2) lit. a) SIWZ tj. pkt III.1.2 ogłoszenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a w jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ; tj. pkt III.1.3 ogłoszenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) Formularz oferty - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ; b) Formularz asortymentowo-cenowy - zgodnie z treścią załącznika nr 1A do SIWZ; c) Specyfikację techniczną analizatora biochemicznego- zgodnie z treścią załącznika nr 1B do SIWZ; d)Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; e) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (fakultatywnie jeżeli dotyczy); g) Pełnomocnictwo (fakultatywnie jeżeli dotyczy). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria          Znaczenie

Cena    60,00

Parametry jakościowe analizatora      20,00

Termin dostawy testów         10,00

Termin płatności         10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części gdy: 1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 2) nastąpiło zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym całości majątku Wykonawcy lub tej jej części, która jest konieczna do wykonania Przedmiotu umowy, a jej zajęcie uniemożliwia wykonanie umowy; 3) Wykonawca nie dostarczył Aparatury bez uzasadnionej przyczyny pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i jego skutecznego doręczenia Wykonawcy ; 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o opisanych w ust. 1 i 2 okolicznościach. W przypadku tym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy z wyłączeniem okoliczności opisanych w art. 644 Kodeksu Cywilnego. 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia okoliczności uprawniających go do odstąpienia od umowy nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych. 5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 3-krotnego wezwania Wykonawcy do dostarczenia Aparatury wolnej od wad lub wypełnienia warunków gwarancji. 7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-10-23, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> PL, język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6A, 87-800 Włocławek; 2) inspektor ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6A, 87-800 Włocławek: telefon numer: 54 41 65 304 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup testów biochemicznych wraz z dzierżawą nowego analizatora, Nr zamówienia: SPZPS/PN/TB/10/2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Sławomir Paździerski

Dyrektor SPZPS we Włocławku

15.10.2020 r.

Pliki do pobrania:

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.07.2020

Plik do pobrania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc

 

Informacja z otwarcia ofert 07.07.2020

 Plik do pobrania:

 

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Aktualizacja z dnia 25.06.2020

Pliki do pobrania:

 

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Aktualizacja z dnia 19.06.2020

Pliki do pobrania:

 

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Aktualizacja z dnia 16.06.2020

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie nr SPZPS/PN/RTG/05/2020 z dnia 2020-05-18 r.

 

Pliki do pobrania: