Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej

 Ogłoszenie nr SPZPS/PN/R/07/2020 z dnia 2020-08-10 r.
 
Pliki do pobrania:
 
Ogłoszenie nr 540142484-N-2020 z dnia 03-08-2020 r.
Włocławek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 564821-N-2020
Data: 21/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 91033295300000, ul. ul. Szpitalna  , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 165 397, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 544 165 323.
Adres strony internetowej (url): http://www.spzps.wloclawek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej jest wykonanie robót budowlanych w następujących branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres rzeczowy: roboty remontowo–budowlane (Rozbiórki, wykucia, zamurowania i uzupełnienia, Konstrukcje, Ścianki działowe, Stolarka drzwiowa i okienna, Tynki barytowe, Podłoża i posadzki, Stropy podwieszane, Malowanie); instalacja wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacja (instalacja wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji); instalacje elektryczne i teletechniczne (instalacja elektryczna, sieć strukturalna, oprzewodowanie dla instalacji telefonicznej, system telewizji dozorowanej, przyzywowy, interkomowy). Przebudowywany budynek Samodzielnego Publicznego Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek mieści się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a, 87-000 Włocławek, Dz. nr 21/8 KM35 obręb Włocławek. Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane, wykonawcze, decyzje itp.), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn. PRZEBODOWA CZĘŚCI POMIESZZEŃ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZCZEŃ DWÓCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH APARATÓW RTG 87-800 Włocławek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a, Dz. Nr 27/8 KM35, Ob. Włocławek, oraz Przedmiary robót/Kosztorysy nakładcze (materiał pomocniczy), które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając między innymi niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Efekty robót powinny być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego m.in. na poniższych regułach: użyteczność dla osób o różnej sprawności, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Dokumentacja projektowa. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, demontażowych, montażowych, tynkarskich i malarskich wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane będzie równocześnie z dostawą nowych aparatów RTG i służyć będzie zamontowaniu nowych aparatów RTG. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z dostawcą urządzeń (wykonawcą zamówienia publicznego pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej, będącego przedmiotem odrębnego postępowania i umowy) w trakcie jego realizacji w szczególności w zakresie: a) skoordynowania z projektantem i dostawcą urządzeń oraz wdrożenia wytycznych instalacyjnych, przyłączeniowych wynikających z DTR urządzeń i innych wymagań producenta urządzeń; b) skoordynowanie z dostawcą harmonogramów dostaw inwestorskich urządzeń wraz z osprzętem specjalistycznym; c) skoordynowanie z dostawcą urządzeń kolejności wykonywania prac; d) wydzielenia granic placu budowy, korzystania z infrastruktury technicznej (woda, energii, itp.), składowania materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń w uzgodnieniu z zamawiającym; e) skoordynowania z dostawcą aparatów RTG procedur odbiorowych. Dostawcę urządzeń uznaje się za wiodącego w powyższym zakresie. 4. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej jest wykonanie robót budowlanych w następujących branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres rzeczowy: roboty remontowo–budowlane (Rozbiórki, wykucia, zamurowania i uzupełnienia, Konstrukcje, Ścianki działowe, Stolarka drzwiowa i okienna, Tynki barytowe, Podłoża i posadzki, Stropy podwieszane, Malowanie); instalacja wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacja (instalacja wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji); instalacje elektryczne i teletechniczne (instalacja elektryczna, sieć strukturalna, oprzewodowanie dla instalacji telefonicznej, system telewizji dozorowanej, przyzywowy, interkomowy). Przebudowywany budynek Samodzielnego Publicznego Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek mieści się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a, 87-000 Włocławek, Dz. nr 21/8 KM35 obręb Włocławek. Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane, wykonawcze, decyzje itp.), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn. PRZEBODOWA CZĘŚCI POMIESZZEŃ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZCZEŃ DWÓCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH APARATÓW RTG 87-800 Włocławek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a, Dz. Nr 27/8 KM35, Ob. Włocławek, oraz Przedmiary robót/Kosztorysy nakładcze (materiał pomocniczy), które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. Dostawy i prace objęte niniejszym zamówieniem wynikają ponadto z wytycznych montażu urządzeń od dostawcy nowych aparatów RTG, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając między innymi niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Efekty robót powinny być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego m.in. na poniższych regułach: użyteczność dla osób o różnej sprawności, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Dokumentacja projektowa. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, demontażowych, montażowych, tynkarskich i malarskich wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane będzie równocześnie z dostawą nowych aparatów RTG i służyć będzie zamontowaniu nowych aparatów RTG. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z dostawcą urządzeń (wykonawcą zamówienia publicznego pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej, będącego przedmiotem odrębnego postępowania i umowy) w trakcie jego realizacji w szczególności w zakresie: a) skoordynowania z projektantem i dostawcą urządzeń oraz wdrożenia wytycznych instalacyjnych, przyłączeniowych wynikających z DTR urządzeń i innych wymagań producenta urządzeń; b) skoordynowanie z dostawcą harmonogramów dostaw inwestorskich urządzeń wraz z osprzętem specjalistycznym; c) skoordynowanie z dostawcą urządzeń kolejności wykonywania prac; d) wydzielenia granic placu budowy, korzystania z infrastruktury technicznej (woda, energii, itp.), składowania materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń w uzgodnieniu z zamawiającym; e) skoordynowania z dostawcą aparatów RTG procedur odbiorowych. Dostawcę urządzeń uznaje się za wiodącego w powyższym zakresie. 4. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 05.08.2020 r. do godz. 10:00 w kwocie 10.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 03 1440 1101 0000 0000 0817 6687 z dopiskiem „wadium - przetarg - Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) w ofercie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, to jest: 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 10.08.2020 r. do godz. 11:00 w kwocie 10.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 03 1440 1101 0000 0000 0817 6687 z dopiskiem „wadium - przetarg - Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) w ofercie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, to jest: 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-05, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL, język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-10, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL, język polski
 
 Pliki do pobrania:
 

 

 

Ogłoszenie nr SPZPS/PN/R/07/2020 z dnia 2020-07-21 r.

 

Pliki do pobrania:

Zał_nr_6_do_siwz:

 

 

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.07.2020

Plik do pobrania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc

 

Informacja z otwarcia ofert 07.07.2020

 Plik do pobrania:

 

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Aktualizacja z dnia 25.06.2020

Pliki do pobrania:

 

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Aktualizacja z dnia 19.06.2020

Pliki do pobrania:

 

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Aktualizacja z dnia 16.06.2020

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie nr SPZPS/PN/RTG/05/2020 z dnia 2020-05-18 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Publish modules to the "offcanvas" position.